THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian áp dụng: Tìm nhanh tên Giáo viên:
Chọn lớp: Chọn giáo viên:

QUY ĐỊNH THỜI GIAN

Buổi Tiết Thời gian
SÁNG 1 Từ 7h10-->7h55
2 Từ 8h00-->8h45
3 Từ 8h50-->9h35
4 Từ 9h55-->10h40
5 Từ 10h45-->11h30
Buổi Tiết Thời gian
CHIỀU 1 Từ 12h30-->13h15
2 Từ 13h20-->14h05
3 Từ 14h10-->14h55
4 Từ 15h20-->16h05
5 Từ 16h10-->16h55